Privremeni boravak

 

Zakonom o strancima (Narodne novine, broj: 130/11) koji je stupio na snagu 01.01.2012. godine, određeni su uvjeti boravka stranaca u Republici Hrvatskoj.

Stranac u Republici Hrvatskoj može biti na kratkotrajnom boravku, na privremenom boravku i na stalnom boravku.

Kratkotrajni boravak je boravak stranca u trajanju do 3 mjeseca na temelju vize ili bez vize.

Stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku ne treba viza može boraviti u Republici Hrvatskoj najduže 3 mjeseca u vremenskom razdoblju od 6 mjeseci, računajući od dana prvog ulaska (članak 45. Zakona o strancima).

Privremeni boravak može se odobriti u svrhu spajanja obitelji, rada, srednjoškolskog obrazovanja i studiranja, znanstvenog istraživanja, humanitarnih razloga, rada raspoređenog radnika (odredba stupa na snagu pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji) i u druge svrhe. Privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad.

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi se nadležnoj diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske(članak 48. Zakona).

Stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka stranca, sjedištu poslodavca ili mjestu rada stranca.

Stranac koji je zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka podnio u Republici Hrvatskoj (ukoliko ne treba vizu za ulazak, odnosno radi se o studentu ili strancu iz članka 76. stavka 1. točke 12., 13., 14. i 15. Zakona o strancima ili članu uže obitelji) prije isteka kratkotrajnog boravka, može ostati u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnosi stranac, a zahtjev za dozvolu za boravak i rad može podnijeti i poslodavac. Zahtjev za produženje privremenog boravka podnosi se policijskoj upravi/policijskoj postaji najkasnije 30 dana prije isteka roka važećeg privremenog boravka. Ako stranac u propisanom roku ne podnese zahtjev za produženje privremenog boravka, kaznit će se novčanom kaznom (članak 220. stavak 1. točka 3. Zakona).

Svrhe privremenog boravka

Privremeni boravak odobrava se strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj u svrhu:

 1. spajanja obitelji,
 2. srednjoškolskog obrazovanja i studiranja,
 3. znanstvenog istraživanja,
 4. humanitarnog razloga,
 5. rada i
 6. rada raspoređenog radnika (primjenjuje se pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji).

Privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad.

Strancu se može odobriti privremeni boravak i u druge svrhe, najduže do 6 mjeseci u godini dana.

Državljaninu države članice Europskog ekonomskog prostora vlasniku nekretnine u Republici Hrvatskoj može se odobriti privremeni boravak u druge svrhe do godine dana. U zahtjevu za odobrenje privremenog boravka treba biti navedena svrha boravka, odnosno opravdan razlog boravka (primjerice: rad, spajanje obitelji, studiranje, srednjoškolsko obrazovanje i dr.). Odobrenje za privremeni boravak izdaje se s rokom važenja do 1 godine. Rok važenja putne isprave mora biti najmanje 3 mjeseca duži od roka na koji se izdaje odobrenje za privremeni boravak.Strancu će se odobriti privremeni boravak ako dokaže svrhu privremenog boravka, ima valjanu putnu ispravu, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje, te nema zabranu ulaska i boravka i ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Uz zahtjev za prvi privremeni boravak stranac je dužan priložiti i potvrdu o nekažnjavanju države čiji je državljanin ili u kojoj ima stalni boravak, ne stariju od 6 mjeseci.

Dokazom o zdravstvenom osiguranju za državljane država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju smatra se: europska kartica zdravstvenog osiguranja koju priznaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bolesnički list Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predviđena potvrda stranog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju.

Ako je naprijed navedenom strancu izdana potvrda stranog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju s kraćim rokom važenja od namjeravanog boravka, nakon isteka roka dostavljene potvrde, stranac se dužan javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj za preostalo vrijeme važećeg boravka.

Ako stranac ne može pribaviti prethodno navedeni dokaz, dužan je zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak priložiti putno osiguranje, a nakon dolaska u Republiku Hrvatsku po izdavanju odobrenja privremenog boravka, dužan se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.

Državljani država s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak prilažu putno osiguranje, a nakon dolaska u Republiku Hrvatsku po odobrenju privremenog boravka, dužni su se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.

Strancu koji zahtjev za prvi privremeni boravak podnosi u Republici Hrvatskoj, a državljanin je države s kojom Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, odnosno ne može pribaviti dokaz iz stavka 1. ovoga članka, nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja izdat će potvrdu o podnesenom zahtjevu. Stranac s navedenom potvrdom dužan se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.

Uredbom o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj: 88/09), propisan je način izračuna i visina minimalnih sredstava za uzdržavanje koja su strancu potrebna kao minimum za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak u Republici Hrvatskoj, te je propisana dokumentacija koju je stranac obvezan priložiti prilikom dokazivanja osiguranih sredstava za uzdržavanje.

Najmanji iznos kojim stranac mora mjesečno raspolagati za osobne potrebe je 2.000,00 kuna, dok je za dvočlanu obitelj najmanji iznos 2.750,00 kuna, za tročlanu obitelj 3.250,00 kuna, te za svakog slijedećeg člana obitelji taj iznos se povećava za daljnjih 500,00 kuna

Konzularna pristojba naplaćuje se u iznosu od 70,00 €.

POTREBNI DOKUMENTI

- Za odobrenje privremenog boravka stranac je obvezan priložiti:

 • fotografiju u boji veličine 35x45 mm;
 • presliku važeće putne isprave;
 • dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju;
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje;
 • dokaz o opravdanosti privremenog boravka*;
 • uvjerenje o nekažnjavanju države čiji je državljanin ili u kojoj ima odobren stalni boravak, ne starije od šest mjeseci – samo za prvi privremeni boravak;
 • zahtjevu za malodobno dijete - suglasnost drugog roditelja (u vidu potpisa na zahtjevu ili u vidu javnobilježničke izjave ako je jedan od roditelja odsutan) te
 • konzularnu pristojbu, sukladno Tarifnom broju 78a Zakona o upravnim pristojbama ako zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske ili
 • 20,00 kuna biljega, ako zahtjev podnosi u Republici Hrvatskoj. Isprave koje se prilažu zahtjevu moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku te ovjerene sukladno posebnim propisima. Isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci.

*NAPOMENA: Dokazom o opravdanosti privremenog boravka, ovisno o svrsi privremenog boravka, smatra se:

1. za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji:

 • za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci,
 • za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvodi iz matičnih knjiga rođenih ne stariji od 6 mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje, izjave izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju zadnje 3 godine prije podnošenja zahtjeva, izvod iz registra za izvanbračne zajednice ukoliko se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice, te drugi dokazi o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice,
 • za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta,
 • za dokazivanje ostalog srodstva i ozbiljnih osobnih ili humanitarnih razloga za spajanje obitelji – sva relevantna dokumentacija iz koje nesporno proizlazi postojanje srodstva i ozbiljnih osobnih ili humanitarnih razloga,

2. za privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja:

 • potvrdu o upisu u srednjoškolsku ustanovu,
 • dokaz da sudjeluje u priznatom programu razmjene učenika,
 • suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u Republici Hrvatskoj,
 • dopis ovlaštene organizacije koja provodi program razmjene učenika da će biti za njega odgovorna naročito u pogledu sredstava za uzdržavanje, učenja, zdravstvene brige i troškova povratka i
 • dokaz da obitelj kod koje boravi udovoljava uvjetima sukladno posebnom propisu.

3. za privremeni boravak u svrhu studiranja:

 • potvrdu o upisu u visokoškolsku ustanovu ili
 • dopis/potvrdu visokoškolske ustanove da dolazi u okviru razmjene studenata ili međusveučilišnog sporazuma ili
 • dopis/potvrdu ovlaštene organizacije da dolazi na praksu.

4. za privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja:

 • • ugovor o gostovanju koji je sklopio s pravnom osobom koja obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u Republici Hrvatskoj;

5. za privremeni boravak iz humanitarnih razloga:

 • za žrtve trgovanja ljudima - potvrda o statusu žrtve koju izdaje Operativni tim nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima,
 • stranac koji je do dana podnošenja zahtjeva najmanje 10 godina bio u statusu izbjeglice ili koji je obuhvaćen programom obnove, povratka ili stambenog zbrinjavanja - potvrda nadležnog državnog tijela za izbjeglice Republike Hrvatske,
 • za stranca koji surađuje s nadležnim tijelima u kaznenom postupku protiv poslodavca koji ga je nezakonito zapošljavao - potvrda nadležnog tijela kojom se potvrđuje sudjelovanje u postupku,
 • za privremeni boravak iz ozbiljnih opravdanih razloga humanitarne prirode - dokaze na temelju kojih se može utvrditi postojanje humanitarnih razloga (npr. da borave dugi niz godina u Republici Hrvatskoj, a zbog osobito teških zdravstvenih razloga, visoke život¬ne dobi nisu regulirale svoj boravak; da su žrtve obiteljskog nasilja koje su ostale bez odgovarajuće skrbi itd.).

6. za privremeni boravak u druge svrhe koji se može odobriti najduže do 6 mjeseci godišnje, dokazom o opravdanosti zahtjeva smatra se vlasnički list za nekretninu u Republici Hrvatskoj, dokazom o turističkom boravku na dulje razdoblje smatra se ugovor o cjelosezonskom boravku u kampovima, odnosno dokaz o plaćenom hotelskom ili apartmanskom smještaju.

Za odobrenje dozvole za boravak i rad stranac je obvezan priložiti:

 • fotografiju u boji veličine 35x45 mm;
 • presliku važeće putne isprave;
 • dokaz o osiguranom zdravstvenom osiguranju;
 • dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje;
 • uvjerenje o nekažnjavanju države čiji je državljanin ili u kojoj ima odobren stalni boravak, ne starije od šest mjeseci – samo za prvu dozvolu za boravak i rad;
 • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje radne dozvole (obrazac 9a) u slučaju dozvole za boravak i rad unutar ili izvan godišnje kvote (vidi članak 74., 75. i 76. Zakona o strancima), odnosno popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje poslovne dozvole (obrazac 3a) u slučaju iz članka 76. stavka 1. točke 2., 5. i 6. Zakona o strancima;
 • ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajući dokaz o radu;
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji ili osposobljenosti stranca (diploma, svjedodžba, radna knjižica, majstorski ispit ili uvjerenje o stručnom osposobljavanju);
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva, podružnice, predstavništva, obrta, udruge ili ustanove u Republici Hrvatskoj (izvaci iz odgovarajućeg registra ne smiju biti stariji od šest mjeseci);
 • drugi dokazi sukladno naprijed navedenom, ovisno temeljem koje zakonske odredbe se traži izdavanje dozvole za boravak i rad te
 • konzularnu pristojbu, sukladno Tarifnom broju 78a Zakona o upravnim pristojbama ako zahtjev podnosi u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske ili
 • 20,00 kuna biljega, ako zahtjev podnosi u Republici Hrvatskoj.

Napomena: Obrasci 9a i 3a ispunjavaju se isključivo radi informacija o poslodavcu.

Isprave koje se prilažu zahtjevu moraju biti u izvorniku ili ovjerenom presliku, a strane isprave i u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku te ovjerene sukladno posebnim propisima. Isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci.

Detaljnije informacije dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske: http://www.mup.hr/1165.aspx ,http://www.mup.hr/main.aspx?id=47  , kao i na engleskom jeziku na:http://www.mup.hr/120032.aspx  i http://www.mup.hr/1266.aspx  .

 

Copyright (c) 1997.- 2018. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH Sva prava pridržana